Tag Archives: تعرفه فیزیوتراپی در منزل در جلسه اول

تعرفه فیزیوتراپی در منزل

تعرفه فیزیوتراپی در منزل: تعرفه فیزیوتراپی در منزل: یکی از شاخه های پزشکی شامل فیزیوتراپی در منزل می شود که مربوط به توانبخشی فیزیکی و حرکتی می باشد که با استفاده از عواملی مانند سرما، گرما، نور، الکتریسیته، عوامل مکانیکی و ورزش به بهبود وضعیت بیمار می پردازد. گاهی امکان دارد بر اثر حوادثی ناگهانی […]